Under Doc

13435493_1138755459481073_8324559517454888338_n

การรวมตัวของคนทำสารคดี ที่อยากเสนอเรื่องราวต่างในสังคม ที่นี้จะเป็นที่รวมตัวของคนทำสิ่งนั้น

เมื่อมารวมตัวกันแล้ว มันจะเป็นที่มาของการรวมองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งนำมาสู่ภารกิจของ นักทำสารคดีเฝ้าบ้าน

คือ

  1. สร้างสรรค์หนังสารคดี
  2. ถ่ายถอดและส่งต่อเรื่องราวการทำสารคดี