MADE MY DAY

MMD 01

ในบ้านเราหลังเลิก Event แต่ละครั้ง เราสร้างขยะจำนวนมหาศาล MADE MY DAY  คือแบรนด์ที่เราจะสร้าง Event ที่มีขยะน้อยที่สุดที่เราทำได้ งานแต่ละชิ้นจะถูกสร้างแบบทำมือ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าจดจำ บางครั้ง คงมีบางคนอยากเก็บส่วนประกอบอีเว้นของเราเป็นที่ระลึก